سندلایت


سندلایت یک ماده فیلتر کننده بسیار مدرن و کاملا قابل جایگزینی در بستر انواع صافی های شنی در استخرها، تاسیسات فاضلابهای بهداشتی و صنعتی است که:

- کاهش کدورت (کدر بودن) آب: قدرت فیلتراسیون فیزیکی بسیار برتری دارد: کاهش کدورت آب تا حد 30% بیش از سیلیس سنتی بصورتیکه آب تصفیه شده را به یک آب کاملا شفاف و زلال (شیشه‌ای) تبدیل می کند
- حذف آمونیاک وسوزش چشم: قدرت فیلتراسیون شیمیایی منحصر بفردی دارد: جاذب کامل آمونیاک ناشی از ادراری که به میزان 1/0 تا 6 میلی گرم در هر لیتر آب استخرها هم اکنون موجود است
- حذف سختی آب: سختی آب به علت وجود یون Ca است که سندلایت با جذب این یون سختی کل آب تصفیه شده را از بین می برد.
- کاهش نیترات آب: اگر در آبی نیترات موجود باشد سندلایت این نیترات را در حضور یون کلسیم تعدیل سازی وکاهش می دهد.
- سندلایت برای جایگزینی در انواع بسترهای فیلتر کننده سیلیسی (شنی) بهترین محصول بوده و رقیب و ماده مشابه (حتی در رزین ها) ندارد
- سندلایت با سیستم های ضدعفونی کننده مثل گاز کلر و کلر جامد (پرکلرین) وازن و مس کاتودی همخوانی کامل دارد. کلر، ازن، مس کاتودی همگی مواد ضدعفونی کننده آب هستند در حالیکه سندلایت یک تصفیه کننده (ماده فیلتر کننده) است که طبق یک رابطه کاملا علمی موجب ماندگاری کلر در آب می گردد.