زغال سنگ آنتراسیت


آنتراسیت های تامین شده توسط این شرکت در دانه بندی های مختلف به شرح ذیل عرضه می‌گردد:

Type 1 0.8 – 1.6(mm) E.S 0.9 - 1.00(d10mm)
Type 2 1.4 - 2.5 ES 1.5 - 1.6
Type 3 2.0 – 4.0 ES 2.6 – 2.7
Type 4 3.5 – 7.0 ES 4.0

کلیه دانه بندی های فوق دارای ضریب یکنواختی (uniform coefficiency) کمتر از 1.4 می‌باشند.


مشخصات فیزیکی و شیمیایی آنتراسیت به شرح ذیل می باشد:

Carbon app. 85.0%
Moisture app. 2.0%
Ash app. 3.5-7.0%
Volatile matter app. 3.5 – 7.0
Acid Solubility app. 0.5% (19% hydrochloric Acid to AWWA B 100-1)
Bulk Density app. 750 kg/m3
Density 1.4-1.45 g/cm3
Grain porosity <10%