مشکلات RO‎

چکیده
بیش از پانزده سال گذشت ،اکنون پرده های غشایی بعنوان یک تکنولوژی جایگزین در سراسر دنیا تهیۀ آبی با کیفیت مناسب برای آشامیدن وکاربردهای فرآیندی بکار میروند.گرچه استعمال پرده های غشایی در کشورمان در مقایسه با سایر کشورها کمتر است ،ولی بعنوان یک وسیلۀ خالص سازی آب،خیلی سریعتراز فرآیندهای سنتی مورد قبول واقع گردیده است. برای انجام عملیات تصفیۀ بدون مشکل و با حداقل هزینه به دو نکته باید توجه کرد:

1)طراحی پیش تصفیه .
2)انتخاب مناسب افزودنی های شیمیایی .

در این مقاله به ساماندهی ناخالصی های پیدا شده در آب خوراک نظیر مواد آلی، باکتری، آهن و اسیدهای خوراکی (humicacid) که از عوامل اصلی گرفتگی ممبرانها هستند می پردازیم، همچنین به بررسی مکانیسم های رسوبات اصلی تشکیل شده که جاهای طولانی از سطح ممبران را در بر می گیرند و نیز ممانعت کننده‌های رسوبات که همه روزه استفاده می شوند مورد بحث قرار می گیرد. با مراقبت نمودن حالاتی از نواقص سیستم و بازبینی عملیات مونیتورینگ توصیه شده که باید توسط کاربر کارخانه اجرا می شود و اقدامات اصلاحی که در کارخانه جهت رفع مشکلات بکار برده شد و نتایج درخشانی را بدنبال داشت مقاله را به پایان می رسانم گرچه یک حقیقت زندگی است که سطح کمی از ممبرانها گرفته شود ولی به آسانی مهار می شود وبه یاد داشته باشید که برای پاسخ به این سوال چرا سیستم غشایی نمی تواند بدون هیچ مشکل وب ا حداقل هزینه کارکند؟ هیچ پاسخ کامل و قطعی وجود ندارد.

مقدمه:

ممبرانهای اسمز معکوس به صورت گسترده درسرتاسردنیا جهت عملیات نمک زدایی ،سبک کردن آب وخالص سازی شوراب هایی مانند دریا ودیگر آبهای سطحی برای آشامیدن ،صنایع وکشاورزی استفاده می شوند. گذشته از کاربرد اصلی ممبرانها که جهت تصفیۀ آب خوراک بویلر استفاده می شود ممبرانها در شمار زیادی از صنایع میکرو الکترونیک ،دارویی، آبجو سازی وصنایع نوشیدنی بکار می روند.چندنوع از غشاهایی که استفاده شده اند بشرح ذیل می توان نام برد

1.
micro filtration - M.F

2.
ultra filtration - u.F

3.
nano filtration - N.F

4.
Reverse osmosis - R.O

در سالهای اخیرممبرانها را در تجهیزات آبی مورد استفاده قرار دادند و پیش بینی شده است که درطی 30 سال آینده اغلب آب نوشیدنی ما از ممبرانهای تک مرحله ای عبور کند .پیش تصفیه با مواد شیمیایی ضعیف می تواند موجب یک کاستی در کنترل رسوب تشکیل شده شود وباعث گرفتگی آلی ورشد باکتری گردد.آلودگی میکروبی درهربخش از آب خوراک سیستم ،می تواند باعث نفوذ باکتری و دیگر میکرو ارگانیسم ها به درون ممبران شود در این حالت لایه های باکتری تشکیل شده موجب تنگ شدن مجاری عبوری از اسمز معکوس می شود.گرفتگی باکتری روی سطوح جدا شونده مهم است،زیرا باعث کاهش مقدارجریان خروجی و محصولات می گردد.نگهداری خروجی ثابت تحت این شرایط منجربه یک افزایش در مصرف انرژی می گردد وهزینه عملکرد را بالا می برد بهمین دلیل سیستمهای R.O بدون در نظر گرفتن منبع آب خوراک نیازبه پیش تصفیۀ شیمیایی وفیزیکی دارند .پیش تصفیه نا کافی و یا ضعیف سیستم نگهداری را مختل کرده وآلودگی ممبران را بالا می برد که این مسئله لکه سیاهی در شهرت اسمز معکوس بوجود آورده و باعث افزایش هزینه جایگزینی با روشهای سنتی فرآیند تصفیه گردیده است.

دلایل گرفتگی ممبران

هررسوبی که در ممبران یا فضای مواد به جای می ماند مربوط به یک آلودگی است.افزایش آلودگی ها روی ممبران متناسب است با گرادیان غلظتی که روی سطوح جدا شونده پدید می آید.همانطوریکه آب محلول از ممبران عبور می کند ،پشت هریک ،سطح در حال افزایشی از محلول وجامدات معلق درلایه مرزی به سطح ممبران باقی می ماند.

عناصرآلوده کننده ای که عموما"در عملکرد ممبران در سیستم اسمز معکوس (R.O) تأثیر گذار هستند به شرح ذیل است

1)کربنات کلسیم ورسوبات کلسیم
2)مواد آلی .
3)مواد کلوئیدی.
4)بیوفیلم(لایه نازک از موجودات زنده)
5)سیلیکا.
6)اسیدهای هیومیک .
7)آهن

سایر مواد آلوده کننده نظیرباریم وسولفات استرانسیوم ،فلوئورید کلسیم،سیلیکات آلومینیوم نمک های منگنز و موادلخته کنندۀ کاتیونی ثبت شده است که خوشبختانه این عناصر نسبتا"نادرهستند.نوع وشدت آلوده سازی بالقوه ،بوسیله کیفیت آب خوراک ومنبع آن تعیین می گردد این خاصیت با آنالیز شیمیایی آلوده کننده های ریز شامل آهن واکسید های فلزی /هیدروکسیدها،گل،کلوئیدها ،باکتری و مواد آلی وهمچنین بوسیله اندازگیری شاخص (SDI) قابل تشخیص می باشد.

SD<3 برای ممبرانهای است که بصورت مارپیچ پیچیده شده و SDI<5 جهت ممبرانهای که الیاف توخالی دارندتوصیه می گردد.میکروب ها،قارچ های لیفی شکل ،مخمرها اغلب به آلوده سازی ممبران کمک نموده ویک بخش وسیع توده میکروبی هستند که در سطح ممبران تشکیل می شوند.تعدادی محصولات کشندۀ زیستی (بایوساید) وجوددارند که معمولا" بعنوان مواد تمیز کننده وبهداشتی وبصورت غیر مستقیم (off line) برای آبهای غیر آشامیدنی بکار برده می شود.
برنامه های هم جهت تزریق (on line) در سالهای اخیر با موفقیت اجرا شده است .آبهای سطحی سردترمتعلق به اروپای شمالی ،حداقل آلوده شدن را نشان می دهد در حالیکه آبهای سطحی با حرارت بالا مربوط به خاورمیانه متاسفانه بصورت مستمر در معرض آلوده شدن قرار دارند.

جلوگیری از آلوده شدن بااستفاده ازمواد شیمیایی پیش تصفیۀ شیمیایی.

کنترل میکروبیولوژیکی:

بیشتر سیستم های ممبرانهای بزرگ در نواحی گرمتر جهان قرار دارند.جائیکه آلودگی ممبران یک مسئله دامنه دار است.احتمالا" هم اکنون در مورد آلوده شدن ممبران بیش ازهربخش دیگرفنآوری ،تحقیقات ادامه دارد؛اما با اینکه راجع به این موضوع اسناد زیاد وجود دارد،معهذا آلودگی زیستی برای خیلی از گردانندگان کارخانجات هنوز به صورت یک مسئله مهم باقی مانده است .در عمل،جلوگیری از تشکیل شدن یک لایۀ نازک از موجودات زنده (bio film) روی ممبران پلی آمیدی امکان پذیرنیست،مگر اینکه ممبران بصورت مستمر با یک مادۀ میکروب کش ضدعفونی گردد،گزارش گردید که در برخی از سیستم های بزرگ تصفیۀ آب به روش اسمز معکوس (R.O)، عمل کلرزنی وسپس کلرزدائی مسئله را خرابتر کرده است،برخی از این کارخانجات،باقطع عمل کلرزنی ،به نتایج بهتری دست یافته اند،گرچه جلوگیری از تشکیل بیوفیلم دشوار است ،اما بیوفیلم را می توان به نحوی اصلاح نمود که از گسترش مسئله جلوگیری شود.

جمع شدن وتشکیل بیوفیلم همانطوریکه نشان داده شده است در چهار مرحله صورت می گیرد:

1)جذب مواد آلی که در نتیجه آن سطح آماده می شود.
2)انتقال سلولهای میکروبی به سطح آماده شده (ضمیمه قابل برگشت).
3)چسبیدن سلولهای میکروبی (ضمیمه غیر قابل برگشت).
4)تشکیل وتوسعۀ بیوفیلم(لایه نازک از موجودات زنده).

وقتی تعداد اندکی میکرو ارگانیسم وارد ممبران گردید،رشد بسرعت انجام گرفته ویک لایه بیوفیلم سریعا"تشکیل می شود.بیو فیلم متشکل از موجودات زنده ومدفوعات پلی ساکاریدی آنها است.که glycocalyx نامیده می شود.سپس این لایه بیوفیلم ،جهت چسباندن سایر ذرات ریز وخالص ورسوبات نمکهای موجود در آب خوراک،بصورت یک مدیوم (واسطۀ)عالی عمل خواهد نمود.کانالهای باریک آب،بین سطوح ممبران که دارای مواد فاصله دهندۀ پلاستیکی می باشند،بویژه مستعد مسدود شدن هستند.
میکروارگانیسم های زیر که بطور منظم شناسایی شده اندوبوسیله آزمایشات نمونه های آلوده که از سطح ممبرانهای کالبد شکافی شده بدست آمده ،گزارش شده اند.

باکتری ها:

Pseudomonas, Corynebacterium, Bacillus, Arthrobacter, Actinomyces, Flauobacterium,Aeromonas,occasionallysulphate-reducing bacteria(SRB,s)

قارچ ها:

Penicillium, Trichoderma, Mucor, Fusarium,Aspergillus

مخمرها
:گاها"به تعداد زیاد شمارش شده اند.

جلبک ها
:گاهی شناسایی شده اند.
گرچه باکتری ها،بعلت اندازۀ مولکولی شان ،نمی توانند از میان لایه جدا کنندۀ ممبران عبور کنند ،اما مرتبا" در حمل کنندۀ آب محصول شناسائی شده اند.تنها کافی است بعلت سهل انگاری،نشتی اندکی در آبندهای شوراب ویا ممبرانهای معیوب یا برگشت آب آلوده از طریق لوله کشی در سمت آب محصول داشته باشیم.

آزمایشات میزان حساسیت بایوسایدبرای تعیین اثرکشندگی،در مقابل میکروب ها وقارچ های جدا شده از نمونه های آلوده که درخلال کالبد شکافی ممبران بدست آمده است ،یک آزمایش تعلیق کمی می توان بکار گرفت.این روش به منظور انتخاب مناسب ترین بایوساید وتعیین میزان غلظت مورد نیاز جهت کنترل میکروارگانیسم ها بکارگرفته می شود.نمونه هایی از موجودات زنده رسوب شده وجوددارند که درممبران ،بصورت سطحی یا نقطه ای یا بارش در شمارش ومحاسبۀ راندمان هرمیکروب کش که می خواهیم آزمایش کنیم استفاده می شوند.سپس عملکرد قابلیت کشندگی هر محصول را می توان برحسب درصدکشتن میکروارگانیسم ها ،بایک غلظت کاربردی معین بیان نمود.تعدادی فرمولاسیون های کشنده از نوع غیراکسیدی که از سازندگان ممبران درجه یک تأئیدیه دارند ،موجود است .وقتی این موادکشنده در یک برنامۀ ساختاری جهت کنترل زیستی بکار می روند،در به حداقل رساندن اثرات آلوده سازی ،تا حد قابل قبول اثر بخش ومفید می باشند.ایده آل آنست که این محصولات از نوع غیر اکسید کننده ،سریع العمل ،قابل تضیف اثر بوده وبمظور دورریزی آنها ،به آسانی قابل خنثی سازی باشند.

زدودن بیوفیلم

فاکتورهای زیادی برای راحتی کار زدودن بیوفیلم در یک R.O آلوده اثرگذار هستند.برای اجرای روش های تمیز کاری بصورت مفید، ترکیبی از مواد بالا آورنده ومواد کشندۀ میکروب ،از نوع طیف وسیع ،موردنیاز است.توصیه می شود یک ماده کشنده از نوع غیر اکسید کننده بصورت دورهایی وغیر مستقیم جهت تمیز کاری ممبران وکنترل رشد میکروبیولوژی مورد استفاده قرار گیرد.یک روش تمیز کاری بهداشتی 3مرحله ایی بشرح ذیل توصیه می شود.

1)تمیز کاری اصلاحی جهت شکستن لایه های آلوده انباشته شده.
2)مرحله ضدعفونی بهداشتی بمنظور کشتن ارگانیسم های چسبیده.
3)تمیز کاری سطحی جهت شکستن وخروج همۀ پس ماندهای آلی.

کنترل رسوب

رسوب یکی دیگر از آلوده کننده هایی است که با تراکم یون های محلول در آب به وجود می آید.
آنالیز آب خوراک پتانسیل تشکیل رسوب را بخوبی نشان می دهد .چنانچه سیستم های پیش تصفیه ومواد ضدرسوب بصورت صحیح انتخاب نشود،پیش بینی های کامپیوتری ،خطر تشکیل رسوب ومیزان آن را تعیین می کند.

مکانیزم های تشکیل رسوب

زمانی که قابلیت حل شدن یک نوع نمک از حد مطلوب تجاوز کند. تشکیل رسوب بوقوع می پیوندد.بیشتر آبهای طبیعی می خواهند کربنات کلسیم را روی سطوح ممبران ته نشین کنند.اگر از قبل تصفیه نشده باشند (توسط سختی گیرهایا آنتی اسکیل مناسب).سولفات کلسیم نیز نوع دیگر رسوبات است .باریم،سولفات استرانسیم وفلورید کلسیم،هم انواع دیگر این رسوبات هستند که باید در شرایطی در نظر گرفته شود گرچه بندرت اتفاق می افتد.رسوبات در 3مرحله تشکیل می شوند.

1)باعبورآب از ممبران ،یون های موجود در محلول غلیظ ،در لایه مرزی نزدیک به سطح جدا می شوند .باافزایش قدرت یونی ،فاصله بین یون ها کاهش می یابد وآنها شروع به تجمع می کنند بطوریکه یک ،تک هستۀ سست بیشتر از 1000 اتم شکل می گیرد.این واکنش برگشت پذیر بوده ویون ها آمادگی بازگشت بداخل محلول را دارند.
2)با توسعه بیشتر نخستین هسته،یونها بیشتر منظم می شوندوتنظیم شکل هسته بصورت منظم آغاز می شود.این مرحله هم برگشت پذیر است،اما با تشکیل این هسته ها امکان برگشت پذیری کمتر می شود.
3)آخرین مرحله رشد برگشت ناپذیر کریستالها است. که وقتی تشکیل گردید ،تازمانیکه نمک مربوطه از فریب قابلیت حل خودتجاوز نماید.کریستالها به رشد خودتا بی نهایت ادامه می دهند .
تمام نمک های رسوب ساز بدین طریق تشکیل یافته ورشد می کنند ؛تنها تفاوت آنه در وضعیت قابل حل بودن آنها است.جلوگیری از رسوب بستگی به قدرت باز دارندگی مواد ممانعت کننده دارد که با این مکانیزم رشد مقابله می نمایند.

ممانعت کننده های رسوب

اولین ممبران تجاری ازاستات سلولز ساخته شد که می بایستی در یک محیط اسیدی عمل می کرد.با استفاده از کنترل PH ،مولکول بی کربنات نابود می شود وبدین ترتیب ،پتانسیل رسوب سازی کربنات کلسیم یا کاهش یافته یا بکلی حذف می گردید.باورود ممبران از نوع پلی آمیدی،دیگر استفاده از اسید خطرناک لازم نبود وبجای آن مواد ضدرسوب قابل استفاده بود.معروفترین این مواد ضد رسوب ،سدیم هگزا متافسفات (SHMP) به فرمول [(NaPo4)6]بود،که بعنوان یک مادۀ ممانعت کنندۀ آستانه ایی بکار می رفت.گرچه هنوز مصرف گسترده دارد،اما بتدریج مادۀSHMP منسوخ گردید وبجای آن موادضدرسوب بااثر بخش بهتر مصرف می شود،بویژه،محصولاتی که برپایۀ فسفناته بوده وبعنوان یک مادۀ ممانعتکنندۀ عالی عمل می کند.راههای دیگری هم برای جلوگیری ازتشکیل رسوب وجوددارد،مانند تعویض یون،نرم سازی بوسیله Lime Soda گرم وسرد یا بامحدود کردن نرخ مقادیر ریکاوری به آسانی انجام می شود.

1)اثرتحریف کریستال: مداخله در رشد طبیعی کریستال می کند ،ویک کریستال با ساختار نامنظم با توانایی تشکیل رسوب ضعیف تولید می کند.
2)اثر استانه ایی: سطوح زیر استوکیومتری از ممانعت کنندهها باعث کند شدن نمک هایی که دارند فراتر از قابلیت انحلال خودشان رسوب تولید می کنند خواهند شد.
3)مقدار پرکندگی یک بار ناحیه ایی روی سطح کریستال است.حالتی که بارهای همنام کریستالها یکدیگر را دفع می کنند.

پلیمرهای تجاری متعددی در حال حاضر موجودمی باشند که رایجترین آنها پلی اکریلیک cHcooH] [cH2 باوزن مولکولی بین 1500تا2500 می باشد. این پلیمرها مانند عاملهای تحریف کریستال عمل می کنند:
آنهایی که وزن مولکولی بیشتری دارند خاصیت پراکنده شدن را ازخودنشان می‌دهند. اگرچه چگونگی تأثیر پراکندگی و تحریف کریستال در یک مجموعۀ محکم محیط ممبران بحث انگیز است.
فسفات ها که با باندC-P با ویژگی ثابت می باشد،برتمایل هیدرولیز زنجیرۀ O-P غالب می شود،که نوع خاصی از پلی فسفاتها می باشد.فسفاتها بصورت گسترده در تصفیۀ آب تنظیم رسوب وممانعت از خوردگی در سیستم های ممبران و به عامل آستانه ای عالی استفاده می شود.این محصولات دارای توانایی نگهداری بالای محلول فوق اشباع دریک شرایط ثابت ودرخلال زمان محدودیکه آب از سیستم ممبران خارج می شود.

دیگر عوامل آلوده کنندۀ ممبران

3عامل دیگر عبارتند از آهن ، سیلیکا و هیومیک اسید مشترکا" آلوده کننده هستند. از طریق آب خوراک تمامی عوامل آلوده کننده می توانند وارد سیستم ممبران شوند وآنها می تواننددراشکال مختلف ظاهرشوند. آهن اضافی در دو حالت، محلول (Ferrous (Fe2+ و نمکهای غیر محلول (Fe3+) است. بدلیل خطر نمک های Ferrous قبل از فیلتر کارتریج را اکسیده کرده وآنرا به نمکهای فریک تبدیل می کنیم . توصیه می شود کل بارآهن را در آب خوراک به کمترین سطح ممکن کاهش دهیم. این امر توسط اکسید کردن نمک های Ferrous با کلرین و فیلترکردن نمک غیر محلول فریک امکان پذیر می شود. مقداری ممانعت کننده‌های رسوب که بر پایه فسفنات هستند بطور مؤثر در جداسازی آهن بکار رفته واز آلودگی آهن جلوگیری بعمل می آورند اما ممکن است محلول گرانی باشد. توصیه معمول جهت خروج آهن از خوراک این است اگر میزان کل آهن به غلظت 8/0میلی گرم در لیتر برسد

سیلیکا:

سیلیکا یک مشکل درنواحی مشخصی ازجهان بخصوص در نواحی آتشفشانی ونواحی گرم است.خیلی ها درباره آن در سالهای اخیر نوشته اند ،عرفا"کنترل سیلیکا توسط محدود کردن مقدار ریکاوری و نگه داشتن سطح سیلیکا زیر نسبت غلظت سیلیکا (SCR)برای دما وp H مربوطه که حدود 125 میلی گرم در واحد غلظت، قابل دستیابی می باشد در سالهای اخیر سطوح قابل قبول سیلیکا در غلظت به دلیل توانایی antifoulance سیلیکا و فن آوری های عملکرد بهتر در حال افزایش بوده است. گرچه آوردن سطوح سیلیکا 200-250 میلی گرم در لیتر مورد آزمایش بدون تأثیرات سوء ثبت وآزمایش شده است دسترسی به این اطلاعات ازطریق تهیه کنندگان موادمقدورمی باشد.

اسید هیومیک:

اسید هیومیک در غلظت های مختلف در رنج وسیعی از آبهای سطحی مشاهده می شود اسید های هیومیک ساختارهای آلی پیچیده ای دارند که ممکن است فراهم کننده یک منبع غذایی برای باکتری وهمچنین باعث گرفتگی شدید ممبران گردند اسیدهای هیومیک توسط فیلترهای کربنی یا یک تله آلی ممکن است از سیستم خارج شونداما باید از خروج سطوح بالای آن اطمینان حاصل شود گزارشاتی ثبت گردیده اساست که تصفیه آب خوراک توسط اسید یا کلرین مشکل گرفتگی را بدتر از حالتی کرده است که آب خوراک توسط 2ماده فوق تصفیه نشده باشد.

انتخاب وکنترل واحد پیش تصفیۀ R.O

کیفیت آب خوراک ،عملکرد سیستم ممبران ،آنچه راکه در محدودۀ چرخش سیستم بازیافت ،خروجی R.O وکیفیت آب است راتحمیل می کند.اغلب سیستم پیش تصفیه مناسب به منبع وآنالیز جریان خوراک واندازۀ پیچیدگی سیستم ممبران وابسته است.این می تواند از یک فیلتر کارتریج ساده به یک سیستم خیلی پیشرفته ایی که شاید شامل:عملیات ازن زنی،نرم سازی توسط Lime/Soda ،کلاروفلوکولیشن، Mixed Media Filtration و فیلتر کارتریج باشد.

کمترین سیستم پیش تصفیه برای آب چاه با SDI<2 و دمای قابل قبول برای ممبران نیازمند یک فیلتر کارتریج 10میکرونی وتزریق ممانعت کننده جهت جلوگیری از تشکیل رسوب است .سیستم های بزرگتراغلب در آبهای سطحی یادریابکار می روند،جائیکه عملیات انعقاد ومراحل فیلتر کردن جهت خروج جامدات معلق افزوده شده موردنیاز می باشد.در آبهای سطحی ،طبق استاندارد تجربی ،جهت کنترل رشد میکروبیولوژیکی ،بوسیله عملیات کلرزنی انجام می شود.اغلب جهت کلرزدائی ،سدیم بی سولفیت ضروری است.براساس یک قاعدۀ کلی ،آب چاه معمولا"دارای T.D.S بالاتر از آب سطحی است.اما جامدات معلق ومواد آلی کمتری دارد، آب دریا دارای استثنا در این قاعده است.به همین دلیل ؛فاکتور محدود کردن برای گرفتگی ممبران در آب زیرزمینی مقدار کلسیم ،الکالینی ،ودرصدآهن است.در حالیکه در آبهای سطحی گرفتگی ممبران بوسیله درصد موادی نظیر ذرات ریز ،مواد آلی واسید های خوراکی دیکته می شود.قبل از هر کاردر واحد R.O بررسی آب ورودی از اهمیت ویژهای برخوردار است واین عمل تنها با آنالیز کامل آب مقدور است.طبق یک قاعده کلی ،آب چاه معمولا"دارای یک T.D.S بالاتر از آب سطحی است اماجامدات معلق ومواد آلی کمتری دارد؛آب دریا دارای یک استثنا در این قاعده است .به همین دلیل :فاکتورمحدود کردن براثر گرفتگی ممبران در آب زیرزمینی مقدار کلسیم ،الکالیتی،ودرصد آهن است.در حالیکه در آبهای سطحی گرفتگی ممبران بوسیله سطح ذرات ریز،مواد آلی واسیدهای خوراکی درصد مواد دیکته می شود.پایش ونقصان سیستم جهت پایش کردن راندمان سیستم، مهم است که به طور ثابت پایش کیفیت آب خوراک وعملکرد ترکیبات فردی سیستم پیش تصفیه پایش شود.

نتیجه گیری کردن

طراحی پیش تصفیه خوب واستفاده از مواد شیمیایی مناسب عواملی اساسی جهت محافظت از ممبران هستند.جائیکه قلب سیستم خالص سازی آب است. حتی با یک سیستم پیش تصفیه با طراحی مناسب، در یک واحد با عملکرد عالی که از ممانعت کننده‌های موثر استفاده می کنند، چند درجه از آلودگی ممبران با گذشت زمان اجتناب ناپذیر است. آلودگی ممبران حقیقت زندگی است. تمیزکاری مرتب صدمه ای به ممبران نخواهد زد بشرط آنکه تمیز کردن مناسب در مرحله آغازین از گرفتگی و با رضایتمندی از محصولات باشد. توصیه ماهرانه تهیه یک سری از منابع به اپراتور کارخانه است. باپشتبانی موادشیمیایی افزودنی مناسب، اپراتورکارخانه قادرخواهدبود که به ماکزیم شرایط عملیاتی و نیز ساختن سیستم عملیاتی عاری از مشکلات و در آن واحد نگهداشتن قیمت عملکرد در کمترین مقدار ممکن اطمینان حاصل نماید.